مقایسه کلی نرم افزارها

مقایسه کلی نرم افزارها

رستوران داران محترم میتوانند با توجه به نیازها و انتظارات خود از نرم افزار با کمک جدول زیر نسخه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

نظرات بازدیدکنندگان